Frontstage

Όροι και Προυποθέσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «DJ SET FRONTSTAGE ATHENS BAR SHOW 2017»
Όροι Συμμετοχής
6/11/2017

Διοργανωτής του διαγωνισμού «DJ SET FRONTSTAGE ATHENS BAR SHOW 2017» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της FRONTSTAGE και φέρει την ονομασία «DJ SET FRONTSTAGE ATHENS BAR SHOW 2017» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). Η FRONTSTAGE μέσα από αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό, δίνει την ευκαιρία σε 1 τυχερό να κερδίσει «1 Πακέτο DJ Set» δωρεάν.
1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού.
2. Οι Όροι τροποποιούνται ελεύθερα από την διοργανώτρια, ο διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερες ανακοινώσεις.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή μέχρι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
4. Διαδικασία Διαγωνισμού:
4.1. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής που τα του παρέχεται κατά τη διάρκεια της έκθεσης ATHENS BAR SHOW, με τα στοιχεία που θα ζητηθούν (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση e-mail, Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης, Διεύθυνση Επιχείρησης, Επιλογή Ραδιοφωνικού Παραγωγού, Επιλογή Σταθμού της FRONTSTAGE). Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τη λήξη της έκθεσης ATHENS BAR SHOW και έως την 8/11/2017 και ώρα 23:00 (προθεσμία για έγκυρη χρονικά συμμετοχή). Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
4.2. Τρόπος ανάδειξης νικητή :
Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στη FRONTSTAGE και θα ακολουθεί κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 10/11/2017 και ώρα 11:00 με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της, ήτοι με γεννήτρια τυχαίων αριθμών από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που εδρεύει στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το εργαστήριο iTech Labs SA με ISO/IEC 17025. Με την κλήρωση θα αναδειχτεί ένας νικητής και ένας επιλαχών.
4.3. Η ανακοίνωση του τελικού νικητή και του επιλαχόντα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της κλήρωσης στον ιστότοπο της Frontstage.
4.4. Το έπαθλο του νικητή “1 Dj SET”:
1. Διάθεση ραδιοφωνικού παραγωγού της Frontstage, που έχει επιλέξει ο συμμετέχων στη φόρμα συμμετοχής, για DJ Set στο χώρο του καταστήματος διάρκειας μέχρι 3 ωρών (22:00-01:00) σε ημέρα που θα συμφωνηθεί από κοινού και κατόπιν διαθεσιμότητας του ραδιοφωνικού παραγωγού, και το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.
2. Διάθεση ραδιοφωνικού χρόνου με 35 μεταδόσεις ραδιοφωνικού μηνύματος διάρκειας μέχρι 25 δευτερόλεπτα και 15 ραδιοφωνικών αναφορών από το σταθμό που έχει επιλέξει ο συμμετέχων στη φόρμα συμμετοχής.
3. Η Frontstage παρέχει την παραγωγή ενός ραδιοφωνικού μηνύματος διάρκειας μέχρι 25 δευτερόλεπτα με εκφωνητή και μουσική επιμέλεια της επιλογής της. Το κείμενο του ραδιοφωνικού μηνύματος και της αναφοράς, θα συμφωνηθεί από κοινού με το νικητή του διαγωνισμού. Το κείμενο του ραδιοφωνικού μηνύματος και της αναφοράς, θα πρέπει να έχει αποσταλεί το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του DJ Set.
4. Η Frontstage είναι υπεύθυνη για τις ημέρες και ώρες μετάδοσης των ραδιοφωνικών μηνυμάτων και αναφορών κατόπιν διαθεσιμότητας χρόνου στο ραδιοφωνικό σταθμό
5. Το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών μηνυμάτων και των αναφορών θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα που προηγείται της ημέρας διεξαγωγής του DJ Set.
6. Το δώρο θα υλοποιηθεί εφόσον ο νικητής έχει αποστείλει εμπρόθεσμα στους υπευθύνους της Frontstage τα έγγραφα που θα του αποσταλούν υπογεγραμμένα με σφραγίδα της επιχείρησης ιδιοκτησίας του νικητή όπου και θα διεξαχθεί το Dj Set.
7. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά και με mail από τους υπεύθυνους της Frontstage τους οποίους οφείλει να ενημερώσει γραπτά για την αποδοχή του επάθλου.
8. Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησής που θα διεξαχθεί το DJ Set.
9. Ο συμμετέχων στον παρόν διαγωνισμό, αποδέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού, με τη συμμετοχή του.
10. Η Frontstage έχει το δικαίωμα άρνησης διάθεσης του δώρου, σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας του καταστήματος του νικητή.

5. Διάρκεια Διαγωνισμού
Έναρξη : 07/11/2017
Λήξη : 08/11/2017
6. Ο νικητής αφού ενημερωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνει το έπαθλό του κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία το αργότερο εντός 2 ημερών από την ειδοποίησή του. Η μη προσέλευση του νικητή κατά την ημερομηνία που θα έχει κληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δηλωμένη από αυτόν στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική του διεύθυνση απαλλάσσει αυτοδικαίως την εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί του να τους αποδώσει το δώρο και καλείται στη θέση προς απονομή του επάθλου ο επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Ο νικητής (ή επιλαχών) προσέρχεται στα γραφεία του διοργανωτή και υπογράφει πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου του σχετική δήλωση παραλαβής αυτού και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη.
7. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του διαγωνισμού καθώς και των νικητών, να τα χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, εφόσον αναδειχθούν νικητές, χωρίς να καταβάλλεται σε αυτούς αντάλλαγμα για την αιτία αυτή.
8. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
9. Η Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως ανεπιφύλακτη αποδοχή από όλους τους Συμμετέχοντες των παρόντων όρων και κάθε τροποποίησης αυτών, όπως αυτοί δημοσιεύονται.

Επικοινωνία

contact@frontstage.gr

+30 213 0700 800